День: 06.04.2021

Постановления центрального советаПостановления центрального совета

Отраслевое соглашение ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕмежду Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениямиработников и республиканскими объединениями работодателей на 2018 – 2020 годы Дополнительное соглашение №1 Дополнительное соглашение

Постановления исполкомаПостановления исполкома

Повестка заседания 20 ноября 2019 Повестка расширенного заседания 14 мая 2019 Повестка 12 февраля 2019 Повестка заседания 31 июля 2019 Повестка заседания 02 2018 Повестка заседания 8 ноября 2018

Устав ОО “Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз “Казпрофметалл” от 29 мая 2015 годаУстав ОО “Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз “Казпрофметалл” от 29 мая 2015 года

УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОТРАСЛЕВОЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ «КАЗПРОФМЕТАЛЛ» ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА Утвержден с изменениями и дополнениями на X съезде ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл» от 28 апреля 

Изменения и дополнения в Устав от 11 сентября 2020 годаИзменения и дополнения в Устав от 11 сентября 2020 года

Изменения и дополнения в Устав ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл» от11 сентября 2020 года Утвержден постановлением XI Съезда ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл»                                                                          от 26 августа 2020

ДокладДоклад

Қайырлы күн құрметті съезге қатысушылар! Ең алдымен тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындарының республикалық қауымдастығын онжылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Уважаемые участники съезда! Позвольте поприветствовать Вас и поздравить Республиканскую ассоциацию